Regulamin

REGULAMIN REGULAMIN POLSKIEGO TOWARZYSTWA STORCZYKOWEGO ”ORCHIS”

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Storczykowe „ORCHIS”. W celach reprezentowania Stowarzyszenia poza granicami kraju używać się będzie nazwy Polish Orchid Society ”ORCHIS”. 
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, zaś siedziba stowarzyszenia znajduje się w mieście Wrocław, ul. Trentowskiego 17 
3. Przedstawicielem reprezentującym Stowarzyszenie jest Witold Hanak. 
4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 
5. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. 
6. Celami Stowarzyszenia są: 
 1.  Działania wspierające ochronę rodzimych gatunków storczyków i ich siedlisk. 
 2.  Popularyzacja wiedzy o gruntowych gatunkach storczyków. 
 3.  Inicjowanie prawotwórczych działań na rzecz tworzenia dobrego prawa i dobrej praktyki ochrony, zachowania, reintrodukcji, hodowli i uprawy storczyków oraz upowszechnianie tego prawa. 
7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
 1.  Zrzeszanie w swoim gronie miłośników storczyków gruntowych. 
 2.  Tworzenie mapy występowania gatunków storczyków gruntowych oraz współpraca w tym zakresie z wybranymi ośrodkami naukowymi. 
 3.  Tworzenie i uczestniczenie w realizacji projektów badawczych w zakresie ochrony, zachowania, reintrodukcji, hodowli i uprawy storczyków gruntowych 
 4.  Współpraca z organami zarządzającymi obszarami chronionymi i cennymi przyrodniczo, w celu prowadzenia działań aktywnej ochrony, w tym wskazywanie potencjalnych zagrożeń i przeciwdziałanie im. 
 5.  Krzewienie wiedzy o biologii, uprawie, hodowli i ochronie storczyków gruntowych. 
 6.  Prowadzenie biblioteki wydawnictw kierunkowych na potrzeby członków towarzystwa. 
 7.  Prowadzenie strony internetowej Towarzystwa. 
 8.  Organizowanie i prowadzenie badań terenowych i wycieczek edukacyjno-krajoznawczych dla członków Towarzystwa 
 9.  Promocja działalności towarzystwa. 
 10.  Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami, instytucjami naukowymi zajmującymi się ochroną, uprawą i hodowlą storczyków gruntowych, także za granicą. 
 11.  Organizowanie okresowych spotkań, ekspozycji osiągnięć uprawowych i udział w konferencjach oraz wystawach. 
 12.  Inicjatywy prawotwórcze w kwestiach związanych z ochroną, uprawą, hodowlą i handlem storczykami gruntowymi. 
 13.  Podejmowanie innych prac i działań zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy o biologii, ochronie, hodowli i uprawie storczyków gruntowych. 
 14.  Przenoszenie na wtórne stanowiska roślin zagrożonych przez gospodarczą działalność człowieka, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 
8. Członkiem Towarzystwa może być każda osoba fizyczna bez względu na wiek, płeć, narodowość, obywatelstwo, wykształcenie, miejsce zamieszkania oraz przynależność do innych organizacji. Osoby niepełnoletnie są przyjmowane za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 
9. Ustala się następujące formy członkostwa i wysokości składek: 
 1.  Członek zwykły – roczna składka członkowska 30 zł. ( trzydzieści złotych) 
 2.  Członek wspierający – roczna składka członkowska 60 zł. (sześćdziesiąt złotych) 
 3.  Członek junior – roczna składka członkowska 15 zł. (piętnaści złotych) 
 4.  Członek honorowy – nie opłaca składek członkowskich. 
10. Tytuł członka honorowego jest przyznawany przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa dla osób posiadanych szczególne zasługi dla popularyzacji wiedzy i ochrony storczyków. 
11. Członków przyjmuje się na podstawie pisemnej deklaracji i po opłaceniu składki.
12. Pracami Towarzystwa kieruje Prezes Towarzystwa wybierany przez Walne Zebranie Członków
13. Prezes Towarzystwa kieruje pracami Towarzystwa wspólnie z Radą Towarzystwa wybieraną przez Walne Zebranie Członków.
14. Walne Zebranie Członków każdorazowo określa wielkość Rady i funkcje członków Rady Towarzystwa
15. Wszystkie decyzje wynikające z realizacji regulaminowych celów Towarzystwa podejmowane są kolegialnie przez Radę Towarzystwa lub Walne Zebranie Członków.
16 .W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w regulaminie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).
Copyright (c) 2020, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Liczba odwiedzin: 18436
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem